Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

TVM Executive Outplacement


Outplacement er professionel hjælp til genplacering af ledere og nøglepersoner. 
 
Nogle ledere, der afskediges, har ofte – i kraft af stor erfaring, stort kontaktnet og måske stærk personlig økonomi – flere karriereveje at forfølge end andre. Andre har i højere grad behov for hurtigt at finde nye udfordringer af af en karakter, der ligner dem, de forlader. TVMs konsulenter har mange års erfaring i at coache og rådgive ledere karrieremæssigt.
 
For den afskedigede medarbejder er det afgørende, at afskeden med virksomheden gennemføres så grundigt som muligt. Dvs. der skal foreligge en klar opfattelse af årsagen til afskedigelsen, og der skal være mulighed for at afslutte igangværende aktiviteter på en efter forholdene acceptabel måde, ligesom der skal være mulighed for at håndtere sociale relationer på arbejdspladsen bedst muligt.
 
Disse elementer er væsentlige forudsætninger for at den afskedigede kan agere professionelt og effektivt i arbejdet med at finde nye, relevante udfordringer.
 
Outplacement anvendes af flere forskellige årsager:
 • For at hjælpe den afskedigede til at fokusere fremad snarere end forsøge at fastholde sin forankring i virksomheden.
 • For at skabe tillid blandt tilbageværende medarbejdere.
 • For at introducere en neutral, men engageret mellempart, der kan agere som filter og rådgiver mellem parterne og skærme af for eventuelle irrationelle eller uhensigtsmæssige reaktioner.
 • For at gøre den afskedigede til en ambassadør for virksomheden og muliggøre fremtidigt samarbejde.
 • For at demonstrere corporate citizenship over for andre stakeholders (investorer, offentlighed mv.).
 • For at spare lønomkostninger ved at få den afskedigede i nyt job inden for opsigelsesperioden.
 • I erkendelse og opfyldelse af socialt ansvar.
 
TVM Outplacement har til formål at optimere forholdene for begge parter. De bedste forudsætninger herfor opnås ved at etablere en dialog tidligt i forløbet, og gerne før afskedigelsen har fundet sted.
 
TVM træder herefter ind som mellemled mellem virksomheden og den afskedigede, og bidrager fra dette tidspunkt aktivt til at begge parter kan fokusere fremad uafhængigt af hinanden.For virksomheden indebærer dette, at eksterne, interne og økonomiske interesser varetages bedst muligt jf. ovenstående.
 
For den afskedigede etableres og gennemføres en handlingsplan, der:
 • Afklarer den afskedigedes udgangspunkt, herunder kortlægger den faglige og personlige profil og fører til udarbejdelse de nødvendige dokumenter til jobsøgning.
 • Hjælper til at definere et beskæftigelsesmæssigt udfaldsrum og lægge en strategi for jobsøgning, etablering af egen virksomhed, konsulentvirksomhed mv.
 • Hjælper til at kortlægge og udnytte handlingsmuligheder (netværk, formidlingsvirksomheder etc.).
 • Sparrer og træner i søgeprocessen og i konkrete jobdialogsituationer og eventuelt under jobforhandling.
Programmet kan f.eks. se således ud:

På vej mod nyt job

   
Generelt udgangspunkt
Kortlægning af situationen netop nu, personens baggrund, familieforhold, økonomiske sikkerhed mv.
   
Kortlægning af jobmæssigt udgangspunkt
Personprofil:
Adfærd, behov, personlighedsstruktur
Faglige færdigheder
Karriereanalyse
Succeshistorier
Kandidaten kan gennemgå et forløb hos TVMs psykolog
Der anvendes adskillige tests og andre værktøjer
CV: Bistand til udformning af et professionelt CV, udarbejdelse af referenceliste m.m.


Strategi
Jobsøgningsstrategi:
Målområder defineres, primært og sekundært, herunder mulige udfordringer, funktionsvilkår o.lign.
Eksterne kontakter:
Executive search virksomheder, rekrutteringsvirksomheder m.fl.
Netværk:
Etablering af kontaktliste, styring af kontaktforløb. Kandidaten tilbydes adgang til databaser over VL-medlemmer mv.
Kommunikation:
Strategi for kommunikation med markedet (direkte/indirekte, form mv.)
   
Konkrete tiltag
Ansøgninger:
Opslåede stillinger og uopfordrede ansøgninger
Opfølgning: Form, indhold, frekvens
Interviewtræning:
Forberedelse til interviews
Forhold omkring CV gennemgang
Vurdering af interviewdeltagere
Forhold om uddybninger under mødet i forhold til karriere
Ansættelsessituationen:
Aftalens udformning
Konkurrenceklausuler og andre forhold
Lønniveau, benefits mv.
Forberedelse til det nye job